Thursday, 30. June 2022., 11:50
Sjedište: ELF 2016/2017
E-kolegij: Matematika (MAT_Otvoreno)
Rječnik: Rječnik - matrice i determinante
D

Determinanta

Determinanta kvadratne matirce A reda n je broj

determinanata

gdje permutacija prolazi kroz sve permutacije skupa skup od n prirodnih brojeva i parnost, ovisno o tome da li je p parna ili neparna permutacija.

Dijagonalna matrica

Dijagonalna matrica je kvadratna matrica čiji su elementi izvan glavne dijagonale jednaki 0, tj. elementi van dijagonale jednaki nula. Elementi element na dijagonali nalaze se na glavnoj dijagonali.

 Dijagonalna matrica reda n:

dijagonalna matrica