Plan i program

1. Naziv predmeta Programiranje
2. Nositelji/Izvoditelji Nositelj:
Prof. dr. sc. Alen Lovrenčić

Izvoditelji:
Prof. dr. sc. Danijel Radošević
Dr. sc. Mario Konecki
Dr. sc. Tihomir Orehovački
Mladen Konecki
Robert Kudelić
3. Okvirni sadržaj predmeta 1. Osnovni pojmovi u programiranju.

Računalni programi. Klasifikacija viših programskih jezika. Povijest viših programskih jezika. Prevodioci i interpreteri. Strukturno programiranje. Algoritmi i strukture podataka. Pseudokod. Značajke vizualnog programiranja. Prozori. Događaji u programu. Programiranje pognojeno događajima.
 
2. Jednostavni Visual Basic program.

Upoznavanje s alatom i načinom rada. Glavni prozor programa. Elementi programskog prozora. Dugme. Naredba za ispisivanje u prozor poruke. Program 1: Program za ispisivanje teksta na zaslon. Polja za unos. Imena polja za unos. Program 2:  Zbrajanje dvaju cijelih brojeva.

3. Varijable i brojčani tipovi podataka u programskom jeziku Visual Basic.

Značenje varijabli u računalnom programu. Tipovi podataka u programskom jeziku. Cjelobrojni podaci. Naredbe za učitavanje podataka s tipkovnice. Program 3: Učitavanje i ispisivanje vrijednosti varijable. Podaci s pomičnim zarezom. Funkcije round i int. Program 4: Konverzija podataka između cjelobrojnih podataka i podataka s pomičnim zarezom.

4. Aritmetika

Aritmetičke operacije i operatori. redoslijed izvođenja aritmetičkih operacija. Aritmetički izrazi. Program 5: Izračunavanje površine trokuta. Program 6: Izračunavanje korijena kvadratne jednadžbe.

5. Selekcije.

Logički tip podataka. Operatori uspoređivanja. Jednostavni logički izrazi. Logički operatori. Složeni logički izrazi. Selekcije. Selekcija tipa  If-Then. Program 7: Provjera je li zadani broj djeljiv s nekim brojem. Program 7.a: Provjera je li upisani broj djeljiv sa neka dva broja.  Selekcije tipa If-Then-Else i If-Then-ElseIf. Program 8: Program koji upisuje ukupan broj bodova studenta na kolegiju Osnove programiranja i ispisuje je li on prošao ili nije. Program 9: Program koji za upisani broj bodova ispisuje ocjenu studenta.

6. Iteracije.

Iteracija tipa For-To-Next. Program 10: Ispisivanje prvih n prirodnih brojeva. Klauzula Step. Program 10.a: Ispisivanje prvih n parnih brojeva. Program 10.b: Ispisivanje prvih n prirodnih brojeva obrnutim redoslijedom. Iteracija tipa While. Program 11: Pronalaženje najveće zajedničke mjere dvaju prirodnih brojeva. Varijacija Do While-Loop  iteracije tipa While. Iteracija tipa Do Until-Loop. Naredba Exit. Program 12: Program za unos brojeva sve dok nije unesen broj 0. Ugnježđene iteracije. Program 13: Program za ispis prvih n prostih brojeva.

7. Znakovni i datumski tipovi podataka.

Definicija znakovnih podataka. Operacije nad znakovnim podacima.  Funkcije za rad s znakovnim nizovima. Program 14: Upis imena i prezimena te njihovo razdvajanje u dvije varijable. Konverzija između znakovnih i brojčanih podataka. Program 15: Program koji za zadani broj ispisuje karakter kojem je zadani broj ASCII kod. Datumski tip podataka. Funkcije za rad s datumima. Program 16: Program koji izračunava za zadani datum rođenja starost u godinama, mjesecima i danima.

8. Polja

Definicija polja. Način deklariranja polja. Pristup elementima polja. Program 17: Traženje minimalnog i maksimalnog elementa polja. Program 18: Linearno pretraživanje polja. Višedimenzionalna polja. Program: Zbrajanje i množenje matrica.

9. Potprogrami

Funkcije i procedure. Pozivanje potprograma. Povratna vrijednost i povratak iz potprograma. Generiranje slučajnih brojeva. Program 17: Igra s kockama

10. Sortiranje i pretraživanje polja

Jednostavno sortiranje zamjenom. Program: Sortiranje zamjenom. Sortiranje umetanjem. Program: Sortiranje umetanjem. Mjehuričasto sortiranje. Program: Mjehuričasto sortiranje.

11. Izrada potpunog projekta

Projekt 1: Upisati studente i njihove ocjene na vježbama i predavanjima. Za svakog studenta izračunati prosječnu ocjenu. i izračunati im krajnju ocjenu. Napraviti statistiku prolaznosti i ocjena iz kolegija. Otvaranje novih prozora. ListBox. Grafički elementi prozora. Korištenje grafičkih prikaza za prikazivanje vrijednosti polja.

4. Kompetencije koje se stječu Usvajanje načina mišljenja u računalnom programiranju. Sposobnost razumijevanja programske podrške koju student koristi. Sposobnost izgradnje jednostavnije aplikacije za vlastite potrebe. Sposobnost prilagođavanja postojećih alata, kao što je npr. Microsoft Office svojim potrebama. 
5. Popis literature potrebne za studij i polaganje ispita A. Prince: Beginning with Visual Basic.Net, Murach, 2002
6. Popis preporučene dopunske literature Sebesta, R. W. Concepts of Programming Languages, 6th ed. Addison-Wesley, 2002.
7. ECTS bodovi 5 bodova


Zadnji puta izmijenjeno: Monday, 24. March 2014., 20:24