Zadatak XML

Zadatak XML

Napišite XMLSchemu i XML dokument sa zapisom podataka s uplatnice.

17.4KB Slika (GIF)